Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ − 2 ; 6 ] ,có đồ thị hàm số như hình vẽ. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f ( x ) trên miền [ − 2 ; 6 ] . Tính giá trị của biểu thức T = 2 M + 3 m

Cho hàm số  liên tục trên đoạn , có đồ thị hàm số như hình vẽ. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của  trên miền. Tính giá trị của biểu thức 

  1. 16

  2. 0

  3. 7

  4. - 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp: Dựa vào đồ thị hàm số để kết luận giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Từ đó tính giá trị biểu thức cần tính. Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên [ − 2 ; 6 ] lần lượt là: M = [ − 2 ; 6 ] ma x ​ f ( x ) = 6 ; m = [ − 2 ; 6 ] min ​ f ( x ) = − 4 ⇒ T = 2 M + 3 m = 2.6 + 3. ( − 4 ) = 0

Đáp án B

Phương pháp:
Dựa vào đồ thị hàm số để kết luận giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Từ đó tính giá trị biểu
thức cần tính.
Cách giải:
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên  lần lượt là: 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG