Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên đoạn [ − 1 ; 5 ] và có đồ thị trên đoạn như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) trên đoạn [ − 1 ; 5 ] bằng

Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị trên đoạn như hình vẽ bên.

              

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bằng

  1. -1

  2. 4

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị của hàm số f ( x ) ta có: [ − 1 ; 5 ] min ​ f ( x ) = − 2 và [ − 1 ; 5 ] ma x ​ f ( x ) = 3 . Suy ra: [ − 1 ; 5 ] min ​ f ( x ) + [ − 1 ; 5 ] ma x ​ f ( x ) = 1 .

Dựa vào đồ thị của hàm số  ta có:  và .

Suy ra: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số thỏa mãn và , với mọi . Tìm số nguyên dương nhỏ nhất để là một số nguyên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG