Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên đoạn [ a ; b ] . Chứng minh: 0 ∫ π /2 ​ f ( sin x ) d x = 0 ∫ π /2 ​ f ( cos x ) d x

Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Chứng minh:

 

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x = 2 π ​ − t thì d x = − d t , x = 0 ⇒ t = 2 π ​ , x = 2 π ​ ⇒ t = 0 0 ∫ π /2 ​ f ( sin x ) d x = − π /2 ∫ 0 ​ f ( sin ( 2 π ​ − t ) ) d t = 0 ∫ π /2 ​ f ( cos t ) d t = 0 ∫ π /2 ​ f ( cos x ) d x

Đặt  thì

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình nghiệm phức: z 2 − ( cos φ + i sin φ ) z + i sin φ cos φ = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG