Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên đoạn [ − 1 ; 3 ] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [ − 1 ; 3 ] .Giá trị của M − m bằng

Cho hàm số  liên tục trên đoạn   và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  và  lần lượt
là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị của  bằng

  1. 0

  2. 1

  3. 4

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Dựa vào đồ thị trên, ta có: M = 3 , m = − 2 ⇒ M − m = 5

Đáp án D

Dựa vào đồ thị trên, ta có: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , mặt phẳng ( O x z ) có phương trình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG