Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R , có đạo hàm f ′ ( x ) = x 3 ( x − 1 ) 2 ( x + 2 ) . Hỏi hàm số y = f ( x ) có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  liên tục trên , có đạo hàm . Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 2

  2. 0

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy f ′ ( x ) chỉ đổi dấu khi đi qua x = 0 và x = − 2 nên hàm số y = f ( x ) có 2điểm cực trị.

Ta thấy  chỉ đổi dấu khi đi qua  và  nên hàm số  có 2 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có , tam giác ABC vuông tại B. Góc giữa SC và mặt phẳng (SBC) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG