Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h à m s ố y = 2 1 ​ x 4 − 3 x 2 + 2 5 ​ ( C ) . L ậ p ph ươ ng tr ì nh đườ ng cong đố i x ứ ng v ớ i ( C ) qua đ i ể m I ( 0 ; 2 ) .

Cho hàm s . Lp phương trình đường cong open parentheses C apostrophe close parentheses đối xng vi  qua đim .

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

L ấ y đ i ể m Đ i ể m đố i x ứ ng v ớ i M qua đ i ể m I ( 0 ; 2 ) n ê n thay v à o (i) ta đượ c

Ly đim M left parenthesis x semicolon y right parenthesis element of left parenthesis C right parenthesis not stretchy rightwards double arrow y equals 1 half x to the power of 4 minus 3 x squared plus 5 over 2 left parenthesis i right parenthesis
Đim M apostrophe open parentheses x apostrophe semicolon y apostrophe close parentheses đối xng vi M qua đim  nên open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals negative x apostrophe end cell row cell y equals 4 minus y apostrophe end cell end table close thay vào (i) ta được 4 minus y apostrophe equals 1 half x apostrophe to the power of 4 minus 3 x apostrophe squared plus 5 over 2 not stretchy rightwards double arrow y apostrophe equals negative 1 half x apostrophe to the power of 4 plus 3 x apostrophe squared plus 3 over 2 open parentheses C apostrophe close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Ch ứ ng minh r ằ ng v ớ i m ọ i m  = 0 đồ th ị h à m s ố y = x + m ( m + 1 ) x + m ​ lu ô n ti ế p x ú c v ớ i m ộ t đườ ng th ẳ ng c ố đị nh.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG