Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 3 x 3 ​ − 3 x 2 + 5 x − 2 . Khoảng nghịch biến của hàm số là?

Cho hàm số . Khoảng nghịch biến của hàm số là?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

T. Tutor2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài tập này thuộc dạng xéttính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức. Ta có y = 3 x 3 ​ − 3 x 2 + 5 x − 2 ⇒ y ′ = x 2 − 6 x + 5 . Hàm số nghịch biến khi: y ′ = x 2 − 6 x + 5 < 0 ⇔ 1 < x < 5 .

Bài tập này thuộc dạng xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức.

Ta có 

Hàm số nghịch biến khi:

.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG