Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = { 1 − x x 2 + 1 ​ , x < 1 2 x − 2 ​ , x ≥ 1 ​ .Khi đó : x → 1 − lim ​ f ( x ) bằng :

Cho hàm số . Khi đó :  bằng : 

  1. - 1

  2. 0

  3. 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : D

Đáp án là : D

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của một hạng tử x 4 trong khai triển: ( 1 + 2 x + 3 x 2 ) 10

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG