Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 1 + 2 x 2 − 4 x 4 ​ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Cho hàm số 

Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = 1 + 2 x 2 − 4 x 4 ​ Tập xác định D=R. Hàm số chẵn Sự biến thiên: x → ± ∞ lim ​ y = − ∞ y = 4 x − x 3 = x ( 4 − x 2 ) , y ′ = 0 ⇔ x = 0 ho ặ c x = ± 2 Bảng biến thiên Hàm số đồng biến trên ( − ∞ ; − 2 ) , ( 0 ; 2 ) và nghịch biến trên ( − 2 ; 0 ) , ( 2 ; + ∞ ) Hàm số đạt CĐ tại ( ± 2 ; 5 ) và CT tại (0;1) Đồ thị y " = 4 − 3 x 2 , y " = 0 ⇔ x = ± 3 ​ 2 ​ n e ^ n đ o ^ ˋ th ị c o ˊ 2 đ i ể m u o ^ ˊ n ( ± 3 ​ 2 ​ ; 9 29 ​ )

Hàm số 

  • Tập xác định D=R. Hàm số chẵn
  • Sự biến thiên: 

Bảng biến thiên

Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên 

Hàm số đạt CĐ tại  và CT tại (0;1)

  • Đồ thị 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − x 2 + x + 1 ,có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại điểm N của (C) cắt đồ thị (C) tại điểm thứ hai là M(-1;-2). Khi đó tọa độ điểm Nlà

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG