Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm sô y = x + 2 x 2 + 3 x + 3 ​ Kh ả o s á t s ự bi ế n thi ê n v à v ẽ đố th ị (C) c ủ a h ả m s ố . T ừ đó suy ra đổ th ị ( C ├ C 1 ​ ) c ủ a h à m s ố : y Vi ế t phuong tr ì nh ti ế p tuy ế n (I) c ủ a (C) bi ế t r ằ ng (T) vu ô ng g ó c v ớ đườ ng th ả̉ ng (D): 3 y − x + 6 = 0 Bi ệ n luận theo tham s ó a sốnghiệm của phương trình: x 2 + ( 3 − a ) x + 3 − 2 a = 0 và so sánh các nghiệm số đó với -3 và -1

Cho hàm sô 

 Kho sát s biến thiên và v đố th (C) ca hm s. T đó suy ra đổ th  ca hàm s: y y equals open vertical bar fraction numerator x squared plus 3 x plus 3 over denominator x plus 2 end fraction close vertical bar

Viết phuong trình tiếp tuyến (I) ca (C) biết rng (T) vuông góc v đường thả̉ng (D): 

Bin luận theo tham só a sốnghiệm của phương trình:  và so sánh các nghiệm số đó với -3 và -1

 

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a, Hàm số xác định với mọi x  = − 2 ( D / − 2 ) b, tiềm cận c, Đạo hàm Bảng biến thiên C á c đ i ể m đạ̃ c bi ệ t: c ự c ti ể u (-1,1) , c ư cc đạ i (-3,-3) v à Ta có C 1 g ồ m ph ằ n c ủ a ( C ) khi x >-2 v à ph ầ n đố i x ứ ng c ủ a C cua tr ụ c ho à nh Ox khi x <-2 2/ Phương trình tiếp tuyến Phương trình đường (D) 3 y - x +6=0 hay y = 3 1 ​ x − 2 (D) có hẹ̣ só góc k = 3 1 ​ nên tiếp tuyến (T) vuông góc với (D) có hệ số góc y ( x ) ′ ​ = 3 1 ​ 1 ​ = − 3 Do đó Tiếp tuyến tại là Tiếp tuyến tại là 3, Biện luận theo a số nghiệm của phương trình ⇔ ⇔ ​ x 2 + ( 3 − a ) x + 3 − 2 a = 0 x 2 + 3 x + 3 = a ( x + 2 ) y = x + 2 x 2 + 3 x + 3 ​ = a ( v ı ˋ x  = − 2 ) ​ Số nghiệm của phương trình bảng sồ giao điểm của (C) và đường thả̉ng y =a . Khi a < − 3 ph ươ ng tr ì nh c ó 2 nghi ệ m x 1 , x 2 v ớ i x 1 <-3< x 2 <-1 Khi a =-3 : ph ươ ng tr ì nh c ó 1 nghi ệ m k é p x 1 = x 2 =-3 Khi - 3< a <1 : ph ươ ng tr ì nh v ó nghi ẹ̉ m Khi a >1: ph ươ ng tr ì nh c ó 2 nghi ệ m x 1 , x 2 v ớ i - 3< x 1 <-1< x 2

a, Hàm số xác định với mọi  

b, tiềm cận table attributes columnalign right end attributes row blank cell blank limit as x rightwards arrow 2 of   y equals straight infinity rightwards double arrow text  tiẹm cạ̉n dứng  end text x equals negative 2 end cell row blank cell blank limit as x rightwards arrow 0 of   left square bracket y minus left parenthesis x plus 1 right parenthesis right square bracket equals 0 rightwards double arrow text  tiẹm cạ̉n xiẻn  end text y equals x plus 1 end cell end table

c, Đạo hàm y to the power of straight apostrophe equals 1 minus fraction numerator 1 over denominator left parenthesis x plus 2 right parenthesis squared end fraction equals fraction numerator x squared plus 4 x plus 3 over denominator left parenthesis x plus 2 right parenthesis squared end fraction y to the power of straight apostrophe equals 0 left right double arrow open curly brackets table row cell x subscript 1 equals negative 1 rightwards double arrow y subscript 1 equals 1 end cell row cell x subscript 2 equals negative 3 rightwards double arrow y subscript 2 equals negative 3 end cell end table close

Bảng biến thiên

Các đim đạ̃c bit: cc tiu (-1,1) , cưcc đại (-3,-3)  và open parentheses 0 comma 1 half close parentheses

Ta có y equals open vertical bar fraction numerator x squared plus 3 x plus 3 over denominator x plus 2 end fraction close vertical bar equals open curly brackets table row cell fraction numerator x squared plus 3 x plus 3 over denominator x plus 2 end fraction end cell cell text  nếu  end text end cell cell x greater than negative 2 end cell row cell negative fraction numerator x squared plus 3 x plus 3 over denominator x plus 2 end fraction end cell cell text  néu  end text end cell cell x less than negative 2 end cell end table close

C1 gm phn ca (C) khi x>-2 và phn đối xng ca C cua trc hoành Ox khi x<-2

2/ Phương trình tiếp tuyến

Phương trình đường (D) 3y-x+6=0 hay 
(D) có hẹ̣ só góc 
 nên tiếp tuyến (T) vuông góc với (D) có hệ số góc Do đó

table attributes columnalign left end attributes row left right double arrow cell x squared plus 4 x plus 3 equals negative 3 x squared minus 12 x minus 12 end cell row left right double arrow cell 4 x squared plus 16 x plus 15 equals 0 end cell end table open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals fraction numerator negative 8 plus 2 over denominator 4 end fraction minus 3 over 2 end cell end table rightwards double arrow y equals 3 over 2 close

Tiếp tuyến tại open parentheses negative 3 over 2 comma negative 3 over 2 close parentheses là y equals negative 3 open parentheses x plus 3 over 2 close parentheses plus 3 over 2 space comma space y equals negative 3 x minus 3

Tiếp tuyến tại open parentheses negative 5 over 2 comma negative 7 over 2 close parentheses là y equals negative 3 open parentheses x plus 5 over 2 close parentheses minus 7 over 2 space comma space y equals negative 3 x minus 1

3, Biện luận theo a số nghiệm của phương trình

Số nghiệm của phương trình bảng sồ giao điểm của (C) và đường thả̉ng y=a.

Khi  phương trình có 2 nghim x1,x2 vi x1<-3<x2<-1

Khi a=-3 : phương trình có 1 nghim kép x1=x2=-3

Khi -3< a <1 : phương trình vó nghiẹ̉m

Khi a >1: phương trình có 2 nghim x 1 , x 2  vi -3< x 1 <-1< x 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 1 ax + b ​ . Tìm a, b để đồ thị hàm số cắt trục Oy tại A(0;-1) và tiếp tuyến tại A có hệ số góc bằng -3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG