Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 2 x + 1 ​ . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho

Cho hàm số .

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ T ậ p x á c đị nh: D = R \ { − 1 } + S ự bi ế n thi ê n: Chi ề u bi ế n thi ê n: y ′ = ( x + 1 ) 2 1 ​ > 0 , ∀ x ∈ D . H à m s ố đồngbi ế n tr ê n kho ả ng và ( − 1 ; + ∞ ) . Gi ớ i h ạ n: ; tiệm cận ngang y = 2 . ; tiệm cận đứng x = − 1 Bảng biến thiên: + Đồ thị:

+ Tp xác định: 

+ S biến thiên:

Chiu biến thiên: .
Hàm s đồng biến trên khong open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses và .
Gii hn: lim for x not stretchy rightwards arrow negative straight infinity of   y equals lim for x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of   y equals 2; tiệm cận ngang .

lim for x not stretchy rightwards arrow left parenthesis negative 1 right parenthesis to the power of minus of   y equals plus infinity semicolon lim for straight x not stretchy rightwards arrow left parenthesis negative 1 right parenthesis to the power of plus of   y equals negative infinity; tiệm cận đứng 

Bảng biến thiên:

+ Đồ thị:

1

Câu hỏi tương tự

Đ ồ thị của hàm số nào dư ớ i đây có d ạ ng đư ờ ng cong như h ình vẽ

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG