Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 2 ∣ ∣ ​ x 2 − 4 ∣ ∣ ​ ​ . Khẳng định nào sau đây sai:

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai:

  1. Hàm số liên tục tại x = 2

  2. Hàm số liên tục tại x = 0

  3. Hàm số liên tục tại x = −2

  4. Hàm số liên tục trên nửa khoảng [2; +∞).

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = x + 2 ∣ ∣ ​ x 2 − 4 ∣ ∣ ​ ​ đ k x  = − 2 h a ˋ m s o ^ ˊ g i a ˊ n đ o ạ n t ạ i x = − 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = ⎩ ⎨ ⎧ ​ x x 2 ​ khi x < 1 , x  = 0 0 khi x = 0 x ​ khi x ≥ 1 ​ . Khẳng định nào đúng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG