Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y   =   x   −   cos ( x ) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên .

  2. Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên .

  3. Hàm số nghịch biến trên .

  4. Hàm số đồng biến trên .

T. Tutor2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài tập này thuộc dạng bài: Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức. Tập xác định: D = R y ′   =   1 + sin ( x ) ≥ 0 ,   ∀ x   ∈   R . Do đó hàm số đồng biến trên R .

Bài tập này thuộc dạng bài: Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức.

Tập xác định: 

.

Do đó hàm số đồng biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên .

26

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG