Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 5 x + 9 ​ khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số  khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên 

  2. Hàm số nghịch biến trên 

  3. Hàm số nghịch biến trên 

  4. Hàm số nghịch biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Tập xác định: D = R \ { 1 } y ′ = ( x − 1 ) 2 − 14 ​ < 0 , ∀ x ∈ D ⇒ Hàm số nghịch biến trên hai khoảng ( − ∞ ; 1 ) v a ˋ ( 1 ; + ∞ )

Chọn B

Tập xác định: 

Hàm số nghịch biến trên hai khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ, chỉ ra tập hợp tất cả những điểm M ( x , y ) có tọa độ thỏa mãn điều kiện ∣ y ∣ ≥ x − 1 x 2 − x + 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG