Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 2 x + 5 ​ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 

  2. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên 

  3. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và 

  4. Hàm số luôn luôn đồng biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = x + 1 2 x + 5 ​ có tập xác định D = R \ { − 1 } và nên hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 1 ) và ( − 1 ; + ∞ )

Hàm số  có tập xác định  và 

nên hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giá đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc . Gọi M là điểm đối xứng của C qua D, N là trung điểm SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần. Tỉ số t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG