Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 5 to the power of x.9 to the power of 2 x end exponent space v à space f left parenthesis x right parenthesis equals 4 to the power of x.9 to the power of 2 x end exponent. Khẳng định nào sau đây là sai?

  1. f left parenthesis x right parenthesis equals 5 to the power of x.9 to the power of 2 x end exponent less than 5 left right double arrow x minus 1 plus 4 x log subscript 5 3 less than 0

  2. f left parenthesis x right parenthesis equals 4 to the power of x.9 to the power of 2 x end exponent less than 2 left right double arrow 2 x less than left parenthesis 1 minus 2 x right parenthesis log subscript 3 2

  3. f left parenthesis x right parenthesis equals 5 to the power of x.9 to the power of 2 x end exponent less than 5 left right double arrow 4 x plus left parenthesis x minus 1 right parenthesis log subscript 3 5 less than 0

  4. f left parenthesis x right parenthesis equals 4 to the power of x.9 to the power of 2 x end exponent less than 2 left right double arrow 2 left parenthesis log subscript 2 9 to the power of x plus x right parenthesis less than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG