Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 15 .Khẳng định nào sau đây là khẳng định SAI ?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định SAI ?

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  2. Hàm số đồng biến trên 

  3. Hàm số đồng biến trên 

  4. Hàm số đồng biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. y = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 15 y ′ = 3 x 2 + 6 x − 9 ⇔ [ x = 1 x = − 3 ​ Ta có bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đáp án D sai.

Chọn D.

Ta có bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đáp án D sai.

3

Câu hỏi tương tự

T ì m m để ph ươ ng tr ì nh sau c ó nghi ệ m th ự c: 3 ( 3 x − 2 ) 3 3 x − 2 ​ + 2 ( 6 − 5 x ) 6 − 5 x ​ − 48 x = m

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG