Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Cho hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis equals ln x minus x end style. Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end style

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định của hàm số Ta có Bảng xét dấu : Từ bảng xét dấu chọn A

Tập xác định của hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis semicolon space D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style 

Ta có begin mathsize 16px style f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 1 over x minus 1 equals fraction numerator 1 minus x over denominator x end fraction end style

begin mathsize 16px style f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 left right double arrow x equals 1 end style

Bảng xét dấu begin mathsize 16px style f apostrophe left parenthesis x right parenthesis end style :

Từ bảng xét dấu chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG