Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x 3 ∣ x ∣ ​ Kết quả nào sau đây là đúng?

Cho hàm số 

Kết quả nào sau đây là đúng?

  1. Hàm không liên tục tại x = 0
     

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số B. x → 0 + lim ​ f ( x ) = x → 0 + lim ​ x 3 x ​ = 3 x → 0 − lim ​ f ( x ) = x → 0 − lim ​ − x 3 x ​ = − 3 x → 0 lim ​ f ( x ) không có giới hạn Hàm liên tục tại x = 0.

Đáp số B.

 không có giới hạn

Hàm liên tục tại x = 0.

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Chọn giá trị f(0) để các hàm số sau liên tục tại điểm x = 0. f ( x ) = 3 x + 4 ​ − 2 3 2 x + 8 ​ − 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG