Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = sin 2 x − x − 2 . Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm:

Cho hàm số . Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm:

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. *) Phương pháp tự luận TXĐ: D = R . Ta có y I = 2 cos 2 x − 1 ; Giải y ′ = 0 ⇔ x = ± 6 π ​ + kπ , ( k € Z ) y ′′ = − 4 sin 2 x ⇒ y ′′ ( − 6 π ​ + kπ ) = − 4 sin ( − 3 π ​ + k 2 π ) = 2 3 ​ > 0 Do đó, hàm số đạt cực tiểu tại x = − 6 π ​ + kπ , ( k ∈ Z )

Chọn C.

*) Phương pháp tự luận

TXĐ: .

Ta có ; Giải

Do đó, hàm số đạt cực tiểu tại  

1

Câu hỏi tương tự

Gọi S tập hợp các giá trị m để đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m 2 x 2 + 1 có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân. Tổng bình phương các phần tử của S bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG