Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) . Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị như hình bên dưới Hàm số g ( x ) = f ( 1 − 2 x ) + x 2 − x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình bên dưới

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B g ( x ) = f ( 1 − 2 x ) + x 2 − x g ′ ( x ) = − 2 f ′ ( 1 − 2 x ) + 2 x − 1 g ′ ( x ) = 0 ⇔ f ′ ( 1 − 2 x ) = − 2 1 − 2 x ​ ( 1 ) Đặt t = 1 − 2 x ; ( 1 ) ⇔ f ′ ( t ) = − 2 t ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ t = − 2 t = 0 t = 4 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ 1 − 2 x = − 2 1 − 2 x = 0 1 − 2 x = 4 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2 3 ​ x = 2 1 ​ x = − 2 3 ​ ​ Ta có bảng biến thiên như sau: Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng ( 2 1 ​ ; 1 ) .

Chọn B

Đặt 

Ta có bảng biến thiên như sau:

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .

 

3

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG