Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) . Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị như hình bên. Hàm số y = f ( 2 − x ) đồng biến trên khoảng

Cho hàm số  . Hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số  đồng biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đồng biến

Hàm số đồng biến 

4

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) c ó b ả ng x é t dấ u c ủ a đạ o h à m nh ư sau M ệ nh đề n à o d ướ i đâ y đú ng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG