Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Hàm số có bảng xét dấu như sau: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis . Hàm số y equals f apostrophe left parenthesis x right parenthesis  có bảng xét dấu như sau:

Hàm số y equals f left parenthesis x squared plus 2 x right parenthesis nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
 

  1. left parenthesis 0 semicolon 1 right parenthesis

  2. left parenthesis negative 2 semicolon minus 1 right parenthesis

  3. left parenthesis negative 2 semicolon 1 right parenthesis

  4. left parenthesis negative 4 semicolon minus 3 right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt ta có Hàm số nghịch biến trên và bằng 0 tại hữu hạn điểm.

Đặt g left parenthesis x right parenthesis equals f left parenthesis x squared plus 2 x right parenthesis ta có g apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis 2 x plus 2 right parenthesis f apostrophe left parenthesis x squared plus 2 x right parenthesis equals 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis f apostrophe left parenthesis x squared plus 2 x right parenthesis
Hàm số y equals g left parenthesis x right parenthesis  nghịch biến trên left parenthesis a semicolon b right parenthesis left right double arrow g apostrophe left parenthesis x right parenthesis less or equal than 0 for all x element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis và bằng 0 tại hữu hạn điểm.

1

Câu hỏi tương tự

Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG