Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) . Hàm số f ′ ( x ) có bảng biến thiên Bất phương trình f ( sin x ) < − 3 x + m đúng với mọi x ∈ ( 2 − π ​ ; 2 π ​ ) khi và chỉ khi

Cho hàm số . Hàm số  có bảng biến thiên

Bất phương trình  đúng với mọi  khi và chỉ khi

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( sin x ) < − 3 x + m , ∀ x ∈ ( 2 − π ​ ; 2 π ​ ) ⇔ m > g ( x ) = 3 x + f ( sin x ) , ∀ x ∈ ( 2 − π ​ ; 2 π ​ ) . g ′ ( x ) = 3 + cos x . f ′ ( sin x ) . Do x ∈ ( 2 − π ​ ; 2 π ​ ) nên − 1 < sin x < 1 , kết hợp với BBT của f ′ ( x ) ta có 0 < − f ′ ( sin x ) < 3 . Ta lại có 0 < cos x ≤ 1 nên 0 < − cos x < 3 . Suy ra 3 + cos x . f ′ ( sin x ) > 0 Do đó hàm g ( x ) đồng biến trên khoảng ( 2 − π ​ ; 2 π ​ )

Ta có .

.

Do  nên , kết hợp với BBT của  ta có .

Ta lại có  nên .

Suy ra

Do đó hàm  đồng biến trên khoảng

1

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG