Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như sau: Bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi

Cho hàm số begin mathsize 16px style y equals f left parenthesis x right parenthesis end style. Hàm số begin mathsize 16px style y equals f apostrophe left parenthesis x right parenthesis end style có bảng biến thiên như sau:

Bất phương trình begin mathsize 18px style f left parenthesis e to the power of x right parenthesis less than e to the power of 2 x end exponent plus m end style nghiệm đúng với mọi begin mathsize 18px style x element of left parenthesis ln 2 semicolon ln 4 right parenthesis end style khi và chỉ khi

  1. begin mathsize 16px style m greater or equal than f left parenthesis 2 right parenthesis minus 4 end style

  2. begin mathsize 16px style m greater or equal than f left parenthesis 4 right parenthesis minus 16 end style

  3. begin mathsize 16px style m greater than f left parenthesis 2 right parenthesis minus 4 end style

  4. begin mathsize 16px style m greater than f left parenthesis 4 right parenthesis minus 16 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi: (*)

Ta có: begin mathsize 18px style f left parenthesis e to the power of x right parenthesis less than e to the power of 2 x end exponent plus m end style nghiệm đúng với mọi begin mathsize 18px style x element of left parenthesis ln 2 semicolon ln 4 right parenthesis end style khi và chỉ khi:

begin mathsize 18px style m greater than f left parenthesis e to the power of x right parenthesis minus e to the power of 2 x end exponent comma for all x element of left parenthesis ln 2 semicolon ln 4 right parenthesis end style (*)

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng để hàm số sau có tập xác định là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG