Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Giá trị của m để y'(1) = 2ln2 là:

Cho hàm số y equals 2 to the power of x squared minus m x plus 1 end exponent. Giá trị của m để y'(1) = 2ln2 là:

  1. m = 1

  2. m = -1

  3. m = -2

  4. m = 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

R ú t g ọ n bi ể u th ứ c Q = b 3 5 ​ : 3 b ​ v ớ i b > 0 ta đượ c bi ể u th ứ c n à o sau đâ y?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG