Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = 3 x − 4 + ( x + 1 ) . 2 7 − x − 6 x + 3 . Giả sử m 0 ​ = b a ​ ( a ; b ∈ R , b a ​ là phân số tối giản) là giá trị nhỏ nhất của tham số thực m sao cho phương trình f ( 7 − 4 6 x − 9 x 2 ​ ) + 2 m − 1 = 0 có số nghiệm nhiều nhất. Tính giá trị của biểu thức P = a + b 2

Cho hàm số . Giả sử  là phân số tối giản) là giá trị nhỏ nhất của tham số thực m sao cho phương trình  có số nghiệm nhiều nhất. Tính giá trị của biểu thức 
 

  1. P = 11

  2. P =7

  3. P = -1

  4. P = 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 7 − 4 6 x − 9 x 2 ​ (1) thì f ( t ) = 1 − 2 m (2) . t ′ = 2 6 x − 9 x 2 ​ − 4 ( 6 − 18 x ) ​ ⇒ t ′ = 0 ⇔ x = 3 1 ​ Từ BBT suy ra nếu t ∈ ( 3 ; 7 ] thì phương trình (1) có 2 nghiệm x. Xét hàm số f ( x ) = 3 x − 4 + ( x + 1 ) . 2 7 − x − 6 x + 3 f ′ ( x ) = 3 x − 4 ln 3 + 2 7 − x − ( x + 1 ) . 2 7 − x ln 2 − 6 f ′′ ( x ) = 3 x − 4 ln 2 3 + ( 2 7 − x ln 2 ) [ ( x + 1 ) ln 2 − 2 ] > 0 , ∀ x ∈ ( 3 ; 7 ] Do đó hàm số f ′ ( x ) đồng biến trên ( 3 ; 7 ) . Mặt khác, f ′ ( 6 ) . f ′ ( 7 ) < 0 nên phương trình f ′ ( x ) = 0 có một nghiệm x = a ∈ ( 6 ; 7 ) . Vậy, phương trình f ( t ) = 1 − 2 m có nhiều nghiệm nhất khi f ( a ) < 1 − 2 m ≤ − 4 ⇔ 2 5 ​ ≤ m < 2 1 − f ( a ) ​ Kết luận, GTNN của m là 2 5 ​ ⇒ a = 5 ; b = 2

Đặt   (1) thì (2) .

Từ BBT suy ra nếu  thì phương trình (1) có 2 nghiệm x.

Xét hàm số

Do đó hàm số  đồng biến trên . Mặt khác, nên phương trình  có một nghiệm .

Vậy, phương trình  có nhiều nghiệm nhất khi

Kết luận, GTNN của m là

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm cực trị của hàm số w = x 3 + 3 xy + y 2 − y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG