Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy. Khi đó giá trị m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A vuông góc với đường thẳng y = 2x - 3 là

Cho hàm số y equals x cubed minus 3 m x squared plus left parenthesis m plus 1 right parenthesis x minus m. Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy. Khi đó giá trị m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A vuông góc với đường thẳng y = 2x - 3 là 

  1. 3 over 2

  2. negative 3 over 2

  3. Kết quả khác

  4. 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Viết phương trình d cắt (C): y = x 3 − 3 x + 2 tại 3 điểm A, B, C sao cho x A ​ = 2 v a ˋ BC = 2 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG