Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) = xe x + 1. Giá trị của f''(1) là:

Cho hàm số f(x) = xex + 1. Giá trị của f''(1) là:

  1. 1

  2. 2e

  3. 3e

  4. 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Nhật là 0,2%. Năm 1998, dân số của Nhật là 125932000. Vào năm nào dân số của Nhật sẽ là 140000000 ? ( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG