Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên đoạn [ − 3 ; 3 ] và có đạo hàm f ′ ( x ) trên khoảng ( − 3 ; 3 ) . Đồ thị của hàm số y = f ′ ( x ) như hình vẽ sau Mệnh đề nào dưới đây đúng?

    Cho hàm số f(x)  xác định và liên tục trên đoạn  và có đạo hàm  trên khoảng . Đồ thị của hàm số  như hình vẽ sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

  1. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-3;-1) và (1;3).     

  2.  Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-1;1) 

  3. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-2;3)  

  4. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-3;-1) và (1;3)  

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị ta thấy f ′ ( x ) ≥ 0 , ∀ x ∈ ( − 2 ; 3 ) và dấu "="chỉ xảy ra tại x=1nên hàm số đồng biến trên khoảng ( − 2 ; 3 )

Dựa vào đồ thị ta thấy  và dấu "=" chỉ xảy ra tại x=1 nên hàm số đồng biến trên khoảng   

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o t am g i a ˊ c A BC c o ˊ A ( − 1 ; 3 ; 2 ) , B ( 2 ; 0 ; 5 ) , C ( 0 ; − 2 ; 1 ) . Đư ờ n g t r u n g t u y e ^ ˊ n A M c ủ a t am g i a ˊ c A BC c o ˊ p h ươ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG