Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) xác định và có đạo hàm f'(x) liên tục trên đoạn [1;3], với mọi , đồng thời : f ′ ( x ) ( 1 + f ( x )) 2 = [ ( f ( x )) 2 ( x − 1 ) ] 2 và f(1) = -1 Biết rằng ∫ 1 3 ​ f ( x ) d x = a ln 3 + b , a , b ∈ Z . Tính tổng S = a + b 2

Cho hàm số f(x) xác định và có đạo hàm f'(x) liên tục trên đoạn [1;3],  với mọi , đồng thời :

 và f(1) = -1
Biết rằng , .

Tính tổng 

  1. S = 0

  2. S = -1

  3. S = 2

  4. S = 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ − 1 2 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ − 1 2 ​ g ( x ) d x = − 1 . Tính ∫ − 1 2 ​ [ x + 2 f ( x ) − 3 g ( x ) ] d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG