Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) xác định trên R\{ 3 1 ​ } thỏa mãn f'(x)= 3 x − 1 1 ​ ; f(0)=1 và f( 3 2 ​ )=2018. Giá trị của biểu thức f(-1)+f(3) bằng

Cho hàm số f(x) xác định trên R\{} thỏa mãn f'(x)=; f(0)=1 và f()=2018. Giá trị của biểu thức f(-1)+f(3) bằng

  1. 3+5ln2

  2. -2+5ln2

  3. 4+5ln2

  4. 2+5ln2

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ⎩ ⎨ ⎧ ​ f ( 0 ) − f ( − 1 ) = f ( x ) ∣ ∣ ​ − 1 ​ 0 ​ f ( x ) d x = ∫ − 1 0 ​ 3 x − 1 3 ​ = ln ∣ 3 x − 1 ∣ − 1 ​ 0 ​ = ln 4 1 ​ ( 1 ) f ( 3 ) − f ( 3 2 ​ ) = f ( x ) ∣ ∣ ​ 3 2 ​ ​ 3 ​ f ( x ) d x = ∫ 3 2 ​ 3 ​ 3 x − 1 3 ​ = ln ∣ 3 x − 1 ∣ 3 2 ​ ​ 3 ​ = ln 8 ( 2 ) ​ Lấy (2)-(1) ta được : f(3)+f(-1)-f(0)-f( 3 2 ​ )=ln32 ⇒ f(-1)+f(3)=3+5ln2

Ta có: 

Lấy (2)-(1) ta được : f(3)+f(-1)-f(0)-f()=ln32f(-1)+f(3)=3+5ln2

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số: f(x)= ∫ 3 cos x + 2 sin x 3 sin x − 2 cos x ​ d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG