Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng K chứa a. Hàm số f(x) liên tục tại x = a nếu:

Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng K chứa a. Hàm số f(x) liên tục tại x = a nếu:

  1.  f(x)có giới hạn hữu hạn khi x→a

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải chi tiết: Hàm số f(x) liên tục tại x = a nếu n → a + lim ​ f ( x ) = n → a − lim ​ f ( x ) = f ( a ) Chọn đáp án D.

Lời giải chi tiết:

Hàm số f(x) liên tục tại x = a nếu 

Chọn đáp án D.

1

Câu hỏi tương tự

Chọn giá trị f(0) để các hàm số sau liên tục tại điểm x = 0. f ( x ) = 3 x + 4 ​ − 2 3 2 x + 8 ​ − 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG