Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) và g(x) đồng biến trên D. Đáp án đúng là:

Cho hàm số f(x) và g(x) đồng biến trên D. Đáp án đúng là:
 

 1. Hàm số f(x).g(x) đồng biến trên D
   

 2.     Hàm số f(x) + g(x) nghịch biến trên D
   

 3. Hàm số f(x) - g(x) nghịch  biến trên D
   

 4. Hàm số f(x) + g(x) đồng biến trên D
   

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích hình (H) giới hạn bởi các đường cong y = x + cos π x ; y = − x ; x = 0 ; x = 6 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG