Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x)= { x 2 − 1 khi x ≥ 2 x 2 − 2 x + 3 khi x < 2 ​ . Tính tích phân ∫ 1 2 π ​ ​ f(2sinx+1)dx bằng

Cho hàm số f(x)=. Tính tích phân f(2sinx+1)dx bằng

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Đặt t=2sinx+1 ⇒ dt=2cosxdx. Đổi cận x=0 ⇒ t=1, x= 2 π ​ ⇒ t=3 Vậy ∫ 1 2 π ​ ​ f(2sinx+1)cosxdx= ∫ 1 3 ​ f(t) 2 1 ​ dt= 2 1 ​ ∫ 1 3 ​ f(x)dx Mặt khác ta có,f(x)= { x 2 − 1 khi x ≥ 2 x 2 − 2 x + 3 khi x < 2 ​ nên 2 1 ​ ∫ 1 3 ​ f(x)dx= 2 1 ​ [ ∫ 1 2 ​ ( x 2 − 2 x + 3 ) dx+ ∫ 2 3 ​ ( x 2 − 1 ) dx]= 6 23 ​

Ta có

Đặt t=2sinx+1dt=2cosxdx. Đổi cận x=0t=1, x=t=3

Vậy  f(2sinx+1)cosxdx=f(t)dt=f(x)dx

Mặt khác ta có, f(x)=nên f(x)dx=[dx+dx]=

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG