Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) = { x 2 − 1 khi x ≥ 2 x 2 − 2 x + 3 khi x < 2 ​ .Tích phân ∫ 0 2 π ​ ​ f ( 2 sin x + 1 ) cos x d x bằng

Cho hàm số f(x) = .Tích phân  bằng

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t 2 sinx + 1 ⇔ dt = 2 cosx dx. Đổi cận x = 0 ⇒ t =1; x = 2 π ​ ⇒ t = 3. Tích phân trở thành: I = 2 1 ​ ∫ 1 3 ​ f ( t ) d t = 2 1 ​ ( ∫ 1 2 ​ f ( t ) d t + ∫ 2 3 ​ f ( t ) d t ) ) = 2 1 ​ ( ∫ 1 2 ​ ( t 2 − 2 t + 3 ) d t + ∫ 2 3 ​ ( t 2 − 1 ) d t ) = 2 1 ​ ( 3 7 ​ + 3 16 ​ ) = 6 23 ​ .

Đặt t 2 sinx + 1  dt = 2 cosx dx.

Đổi cận x = 0  t =1; x = t = 3.

Tích phân trở thành: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG