Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) nghịch biến trên R. Giá trị nhỏ nhất của hàm số g(x) = e 3 x 2 − 2 x 3 − f ( x ) trên đoạn [0; 1] bằng

Cho hàm số f(x) nghịch biến trên R. Giá trị nhỏ nhất của hàm số

g(x) = 

trên đoạn [0; 1] bằng

  1. f(1)

  2. f (0 )

  3. 1 - f(0)

  4. e - f ( 1 )

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có g'( x) = ( 6 x − 6 x 2 ) e 3 x 2 − 2 x 3 − f ′ ( x ) trên đoạn [0; 1] thì 6 x − 6 x 2 ≥ 0 , f ′ ( x ) ≤ 0 nên g'(x) ≥ 0, suy ra hàm số g(x) đồng biến, suy ra giá trị nhỏ nhất là g(0) = 1 − f(0). Chọn C

Ta có 

g'( x) = 

trên đoạn [0; 1] thì 

nên g'(x) ≥ 0,

suy ra hàm số g(x) đồng biến, suy ra

giá trị nhỏ nhất là g(0) = 1 − f(0).
 

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x + 1 x − 2 ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG