Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) lxác định trên khoảng (0;+ ∞ ) và thỏa mãn x f ( x ) ​ =f(x)+f'(x)- e − x đồng thời f(1)= e 1 ​ Tính giá trị của f(2)

Cho hàm số f(x) lxác định trên khoảng (0;+) và thỏa mãn =f(x)+f'(x)-

đồng thời f(1)=Tính giá trị của f(2)

  1. f(2)=(1+2ln2)

  2. f(2)=(3+2ln2)

  3. f(2)=(2+ln3)

  4. f(2)=(1+2ln2)

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x f ( x ) ​ =f(x)+f'(x)- e − x ⇔ f(x) ( 1 − x 1 ​ ) +f'(x)= e − x ⇔ f(x) ( x e x ​ − x 2 e x ​ ) + x e x ​ f'(x)= x 1 ​ ⇔ (f(x). x e x ​ )'= x 1 ​ Lấy tích phân hai vế: ∫ 1 2 ​ (f(x). x e x ​ )'dx= ∫ 1 2 ​ x 1 ​ dx ⇔ [f(x). x e x ​ ] ∣ ∣ ​ 1 ​ 2 ​ =lnx ∣ ∣ ​ 1 ​ 2 ​ ⇔ f(2). 2 e 2 ​ -e.f(1)=ln2 ⇔ f(2)= e 2 2 ln ​ + e 2 2 ​ ⇔ e − 2 (1+ln2)f(2)=2

Ta có =f(x)+f'(x)-f(x)+f'(x)=f(x)f'(x)=(f(x).)'=

Lấy tích phân hai vế:

(f(x).)'dx=dx[f(x).]=lnxf(2).-e.f(1)=ln2

f(2)= (1+ln2)f(2)=2

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm I = ∫ sin 2 x cos 2 x 1 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG