Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục và có giá trị dương trên R , thỏa mãnf(x)+2f ( x 1 ​ ) =xg(x) với ∀ x ∈ ( 0 ; + ∞ ) . Biết ∫ e 1 ​ e ​ f'(x)lnxdx=18 và (f(e)+f e 1 ​ ))=5.Giá trị của tích phân I= ∫ e 1 ​ e ​ g(x)dxtương ứng bằng

Cho hàm số f(x) liên tục và có giá trị dương trên R , thỏa mãnf(x)+2f=xg(x) với .  Biếtf'(x)lnxdx=18 và (f(e)+f))=5. Giá trị  của tích phân I=g(x)dx  tương ứng bằng 

  1. -13

  2. -39

  3. 18

  4. -6

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức: I= ∫ a 1 ​ a ​ x f ( x ) d x ​ = ∫ a 1 ​ a ​ x f ( x 1 ​ ) d x ​ Từ giả thiết:f(x)+2f ( x 1 ​ ) =xg(x) ⇒ x f ( x ) ​ +2 x f ( x 1 ​ ) ​ =g(x) ⇒ ∫ e 1 ​ e ​ ( x f ( x ) ​ +2 x f ( x 1 ​ ) ​ )dx= ∫ e 1 ​ e ​ g(x)dx ⇔ ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x ) ​ dx+2 ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x 1 ​ ) ​ dx= ∫ e 1 ​ e ​ g(x)dx=3 ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x ) ​ dx ⇒ I= ∫ e 1 ​ e ​ g(x)dx=3 ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x ) ​ dx Với tích phân I= I= ∫ a 1 ​ a ​ x f ( x ) ​ ; ta đặt t= x 1 ​ ⇒ dt= x 2 − d x ​ ; đổi cận { x = a 1 ​ ⇒ t = a x = a ⇒ t = a 1 ​ ​ Suy ra: ∫ e 1 ​ e ​ f'(x).lnxdx=18. Đặt { u = ln x d v = f ′ ( x ) d x ​ ⇒ { d u = x d x ​ v = f ( x ) ​ Suy ra: 18= ∫ e 1 ​ e ​ f'(x).lnxdx=f'(x).lnx ∣ ∣ ​ e 1 ​ ​ e ​ - ∫ e 1 ​ e ​ g(x)dx=3 ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x ) d x ​ =f(e)+f e 1 ​ )- ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x ) d x ​ =5- ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x ) d x ​ ⇔ ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x ) d x ​ =-13. Vậy I= ∫ e 1 ​ e ​ g(x)dx=3 ∫ e 1 ​ e ​ x f ( x ) d x ​ =-39

Áp dụng công thức: I==

Từ giả thiết: f(x)+2f=xg(x)+2=g(x)

(+2)dx=g(x)dx

dx+2dx=g(x)dx=3dxI=g(x)dx=3dx

Với tích phân I= I=; ta đặt t=dt=; đổi cận 

Suy ra:f'(x).lnxdx=18. Đặt 

Suy ra: 18=f'(x).lnxdx=f'(x).lnx-g(x)dx=3=f(e)+f)-=5-

=-13. Vậy I=g(x)dx=3=-39

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) -1 ≤ x ≤ 4 có đồ thị các đoạn thẳng như hình bên. Tích phân I= ∫ − 1 4 ​ f(x)dx bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG