Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn f(x)= 4 x . f ( x 2 ) + 3 f ( 1 − x ) = 1 − x 2 ​ . Tính ∫ 0 1 ​ f(x)dx

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn f(x)=. Tính f(x)dx

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x . f ( x 2 ) + 3 f ( 1 − x ) = 1 − x 2 ​ ⇔ 2.I= ∫ 0 1 ​ 2x. f ( x 2 ) dx+3 ∫ 0 1 ​ f(1-x)dx= ∫ 0 1 ​ 1 − x 2 ​ dx ⇔ 2A+3B= ∫ 0 1 ​ 1 − x 2 ​ dx (*)A= ∫ 0 1 ​ 2x. f ( x 2 ) dx Đặt t= x 2 ⇒ dt=2xdx; x=0 ⇒ t=0; x=1 ⇒ t=1; x=1 ⇒ t=0 B= ∫ 0 1 ​ f(t)dt= ∫ 0 1 ​ f(x)dx (*) ⇔ 2 ∫ 0 1 ​ f(x)dx+3 ∫ 0 1 ​ f(x)dx= ∫ 0 1 ​ 1 − x 2 ​ dx ⇔ 5. ∫ 0 1 ​ f(x)dx= ∫ 0 1 ​ 1 − x 2 ​ dx Đặt x=sint ⇒ dx=costdt ∈ ( − 2 π ​ ; 2 π ​ ) ; x=0 ⇒ t=0, x=1 ⇒ t= 2 π ​ ⇒ ∫ 0 1 ​ 1 − x 2 ​ dx= ∫ 0 2 π ​ ​ 1 − s i n 2 t ​ .costdt= ∫ 0 2 π ​ ​ 2 1 + cos 2 x ​ d t = 2 1 ​ . ( t + 2 1 ​ s in 2 t ) ∣ ∣ ​ 0 ​ 2 π ​ ​ = 4 π ​ Vậy ∫ 0 1 ​ f(x)dx= 20 π ​

2.I=2x.dx+3f(1-x)dx=dx2A+3B=dx (*)A=2x.dx

Đặt t=dt=2xdx; x=0t=0; x=1t=1; x=1t=0 B=f(t)dt=f(x)dx

(*)2f(x)dx+3f(x)dx=dx5.f(x)dx=dx

Đặt x=sintdx=costdt; x=0t=0, x=1t=

dx=.costdt=

Vậy f(x)dx=

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) liên tục thỏa mãn f(x)=f(2-x)với ∀ x ∈ ( 0 ; + ∞ ) và ∫ 0 2 ​ f(x)dx=-6. Giá trị của tích phân I= ∫ 0 2 ​ ( x 3 − 3 x 2 )f(x)dxtương ứng bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG