Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;2] thỏa mãn f(x)+f(2-x)=2x. Tính ∫ 0 2 ​ f(x)dx

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;2] thỏa mãn f(x)+f(2-x)=2x. Tính f(x)dx

  1. -4

  2. 2

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f(x)+f(2-x)=2x ⇔ I= ∫ 0 2 ​ f(x)dx+ ∫ 0 2 ​ f(2-x)dx= ∫ 0 2 ​ 2xdx ⇔ ∫ 0 2 ​ f(x)dx=- ∫ 0 2 ​ f(2-x)dx+ ∫ 0 2 ​ 2xdx Đặt: t=2-x ⇒ dt=-dx. Đổi biến: x=0 ⇒ t=2; x=2 ⇒ t=0 ∫ 0 2 ​ f(2-x)= ∫ 0 2 ​ f(t)dt= ∫ 0 2 ​ f(x)dx. Do đó 2 ∫ 0 2 ​ f(x)dx= x 2 ∣ ∣ ​ 0 ​ 2 ​ =4. Vậy ∫ 0 2 ​ f(x)dx=2

f(x)+f(2-x)=2xI=f(x)dx+f(2-x)dx=2xdx

f(x)dx=-f(2-x)dx+2xdx

Đặt: t=2-xdt=-dx. Đổi biến: x=0t=2; x=2t=0

f(2-x)=f(t)dt=f(x)dx. Do đó 2f(x)dx==4. Vậy f(x)dx=2

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=sinx+cosx

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG