Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên R thỏa mãn 2 f 3 ( x ) − 3 f 2 ( x ) + 6 f ( x ) = x , ∀ x ∈ R . Tính ∫ 0 5 ​ f(x)dx

Cho hàm số f(x) liên tục trên R thỏa mãn . Tính f(x)dx

  1. I=

  2. I=

  3. I=

  4. I=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt y=f(x) ⇒ x= 2 y 3 − 3 y 2 + 6 y ⇒ d x = ( 6 y 2 − 6 + 6 ) d y Đổi cận: x=0 ⇒ 2 y 3 − 3 y 2 + 6 y = 0 ⇒ y = 0 x=5 ⇒ 2 y 3 − 3 y 2 + 6 y = 5 ⇒ y = 1 KHi đó I= ∫ 0 5 ​ f ( t ) d t = ∫ 0 1 ​ y .6 ( y 2 − y + 1 ) d y = 6 ∫ 0 1 ​ ( y 3 − y 2 + y ) d y = c a s i o 2 5 ​

Đặt y=f(x)x=

Đổi cận: x=0

x=5

KHi đó I=

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=sinx+cosx

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG