Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên R và f ( 3 ) = 21 , ∫ 0 3 ​ f ( x ) d x = 9 . Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ x . f ′ ( 3 x ) d x .

Cho hàm số f(x) liên tục trên  và ,. Tính tích phân .
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 3 , ∫ 0 2 ​ g ( x ) d x = − 1 thì ∫ 0 2 ​ [ f ( x ) − 5 g ( x ) + x ] d x bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG