Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [ 2 1 ​ ; 2 ] thỏa mãn f(x)+f ( x 1 ​ ) = x 2 + x 2 1 ​ + 2 . Tính ∫ 2 1 ​ 2 ​ x 2 + 1 f ( x ) ​ dx

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn  thỏa mãn f(x)+f=. Tính dx

  1. I=

  2. I=2

  3. I=

  4. I=3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t= x 1 ​ ⇒ d t = − x 2 1 ​ d x ; x = 2 1 ​ ⇒ t=2, x=2 ⇒ t = 2 1 ​ I= ∫ 2 2 1 ​ ​ t 2 1 ​ + 1 f ( t 1 ​ ) ​ 1. ( − t 2 1 ​ ) = ∫ 2 1 ​ 2 ​ t 2 + 1 f ( t 1 ​ ) ​ d t = ∫ 2 1 ​ 2 ​ x 2 + 1 f ( t 1 ​ ) ​ d x Do đó: 2I= ∫ 2 1 ​ 2 ​ x 2 + 1 f ( x ) ​ d x + ∫ 2 1 ​ 2 ​ x 2 + 1 f ( x 1 ​ ) ​ d x = ∫ 2 1 ​ 2 ​ x 2 + 1 f ( x ) + f ( x 1 ​ ) ​ d x = ∫ 2 1 ​ 2 ​ x 2 + 1 x 2 + x 2 1 ​ + 2 ​ d x = ∫ 2 1 ​ 2 ​ ( 1 + x 2 1 ​ ) d x = 3 Vậy I= 2 3 ​

Đặt t=t=2, x=2

I=

Do đó: 2I==

Vậy I=

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=sinx+cosx

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG