Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên [a;+ ∞ ] với a>0 và thỏa mãn ∫ a x ​ t 2 f ( t ) ​ + 6 = 2 x ​ với x>a. Tínhf(4)

Cho hàm số f(x) liên tục trên [a;+] với a>0 và thỏa mãn với x>a  . Tính  f(4) 

  1. f(4)=2

  2. f(4)=8

  3. f(4)=4

  4. f(4)=16

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức ∫ a ) u ( x ) ​ f ( t ) d t =u'.f(u) ∫ a x ​ t 2 f ( t ) ​ d t + 6 = 2 x ​ ⇔ ∫ a x ​ t 2 f ( t ) ​ d t + 6 = ( 2 x ​ ) ′ x 2 f ( x ) ​ = x ​ 1 ​ ⇒ f ( x ) = x x ​ Vậy f(4)=8

Áp dụng công thức =u'.f(u)

Vậy f(4)=8

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(4)= 3 4 ​ và f(x)=x ( 1 + x ​ 1 ​ − f ′ ( x ) ) , ∀ x >0. Khi đó ∫ 1 4 ​ xf(x)dx bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG