Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f( x) liên tục trên khoảng ( 0;+ ∞) và thỏa mãn f ( x 2 + 1 ) + 4 x x ​ f ( x ​ ) ​ = 2 x 2 x + 1 ​ . ln ( x + 1 ) .Biết ∫ 1 17 ​ f ( x ) d x = a ln 5 − 2 ln b + c với a , b , c ∈ R . Giá trị của a + b + 2 c bằng

 Cho hàm số f(x) liên tục trên khoảng (0;+∞) và thỏa mãn . Biết  vớiab∈ R. Giá trị của + 2c bằng 

  1. 5

  2. 7

  3. 37

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG