Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên . Biết sin 3x là một nguyên hàm của hàm số f(x). e x , họ tất cả các nguyên hàm của hàm sốf'(x). e x là

Cho hàm số f(x) liên tục trên . Biết sin 3x là một nguyên hàm của hàm số f(x)., họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f'(x). là

  1. 3cos3x-sin3x+C

  2. -3cos3x-cos3x+C

  3. 3sin3x-cos3x+C.

  4. 3cos3x-cos3x+C

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có sin 3x là một nguyên hàm của hàm số f(x). e x suy ra f(x). e x =(sin3x)'=3coss3x Xét I= ∫ f'(x). e x dx. Đặt { u = e x d v = f ′ ( x ) d x ​ ⇒ { d u = e x d x v = f ( x ) ​ Khi đó ta có I= ∫ f'(x). e x dx=f(x). e x - ∫ f(x). e x dx=3cos3x-sin3x+C

Ta có sin 3x là một nguyên hàm của hàm số  f(x). suy ra  f(x).=(sin3x)'=3coss3x

Xét I=f'(x).dx. Đặt 

Khi đó ta có I=f'(x).dx=f(x).-f(x).dx=3cos3x-sin3x+C

4

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu khối đa diện cócác mặt là tam giác, ngũ giác,:..thì số mặt của nó phải là số chẵn.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG