Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên tập R thỏa mãn f ′ ( x ) x 2 + 1 ​ = 2 x f ( x ) + 1 ​ và f ( x ) > − 1 , f ( 0 ) = 0 . Tính f ( 3 ​ ) .

Cho hàm số f(x) liên tục trên tập  thỏa mãn  , . Tính  .
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính: B = ∫ ln ( x + 1 + x 2 ​ ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG