Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục trên [ 0 ; 1 ] . Biết ∫ 0 1 ​ [ x . f ′ ( 1 − x ) − f ( x ) ] d x = 2 1 ​ . Tính f ( 0 ) .

Cho hàm số f(x) liên tục trên . Biết  . Tính .
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 2 mặt phẳng ( α ) : 2 x − y + 3 z + 5 = 0 , ( β ) : x + 2 y − z − 4 = 0 v a ˋ đ i ể m M ( 1 ; 2 ; 0 ) .Tính khoảng cách từ M đến ( α ) .Viết phương trình m...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG