Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục R và thỏa mãn f(x+1)+f(x+2)= e x ( x 2 − 1 ) . Giá trị của tích phân I= ∫ 1 3 ​ f(x)dxtương ứng bằng

Cho hàm số f(x) liên tục R và  thỏa mãn f(x+1)+f(x+2)=.  Giá trị  của tích phân I=f(x)dx tương ứng bằng 

  1. I=0

  2. I=2

  3. I=-1

  4. I=-3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy tích phân từ 0 đến 1 ta được ∫ 0 1 ​ f(x+1)dx+ ∫ 0 1 ​ f(x+2)dx= ∫ 0 1 ​ e x ( x 2 − 1 ) dx=-1. (1) Với tích phân A= ∫ 0 1 ​ f(x+1)dx. Đặt t=x+1 ⇒ dt=dx; đổi cận { x = 0 ⇒ t = 1 x = 1 ⇒ t = 2 ​ Suy ra A= ∫ 0 1 ​ f(x+1)dx= ∫ 1 2 ​ f(t)dt= ∫ 1 2 ​ f(x)dx (2) Với tích phân B= ∫ 0 1 ​ f(x+2)dx= ∫ 2 3 ​ f(t)dt= ∫ 0 1 ​ f(x)dx (3) Thay A, B từ (2) , (3) vào (1) ta được ∫ 0 1 ​ f(x+1)dx+ ∫ 0 1 ​ f(x+2)dx=-1= ∫ 1 2 ​ f(x)dx+ ∫ 2 3 ​ f(x)dx= ∫ 1 3 ​ f(x)dx

Lấy tích phân từ 0 đến 1 ta được

f(x+1)dx+f(x+2)dx=dx=-1. (1)

Với tích phân A=f(x+1)dx. Đặt t=x+1dt=dx; đổi cận 

Suy ra A= f(x+1)dx=f(t)dt=f(x)dx (2)

Với tích phân B=f(x+2)dx=f(t)dt=f(x)dx (3)

Thay A, B từ (2) , (3) vào (1) ta được

f(x+1)dx+f(x+2)dx=-1=f(x)dx+f(x)dx=f(x)dx

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 1 2 ​ + 3 m u x 4 + 1 d x ​ Cho tích phân , n , số tự nhiên) Tìm mối liên hệ giữa I n ​ v a ˋ I n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG